Clubnieuws: ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++ 20 april 2e Major: Presidents Cup / El Paraíso Golf ++++      
   
   

Sample Image
  Algemeen Reglement Club Tulipan
Sample Image

1. Oprichting

Club Tulipan vindt zijn oorsprong in Spanje en is een club voor Nederlanders en Nederlandstaligen aan de Costa del Sol en is opgericht door Mieke Kamerbeek op 1 oktober 2005 te Estepona, Spanje.

2. Doelstelling

De club heeft tot doel het creëren van een kader waarbinnen diverse sportieve en sociale activiteiten worden georganiseerd.

3. Lidmaatschap

a. Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de website van Club Tulipan. Na ontvangst van de contributie ontvangt het lid de lidmaatschapskaart De leden zullen via de website worden geïnformeerd over nieuw toegetreden leden.
b. Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden medegedeeld , via het club email adres voor 31 augustus van het lidmaatschapsjaar. De lidmaatschapskaart dient dan ingeleverd te worden. Indien beëindiging niet plaatsvindt binnen de daarvoor gestelde termijn, is het volledige lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar verschuldigd. Bij beëindiging gedurende het lidmaatschapsjaar vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Royement lidmaatschap
Door het bij herhaling overtreden van de clubregels, het niet (tijdig) voldoen van de lidmaatschapsgelden of het schaden van het algemeen clubbelang en doelstelling van de club, kan royement van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Het royement dient door de leiding van Tulipan schriftelijk aan de betrokkene gemeld te worden. Beroep tegen het royement kan een lid tot 1 maand na het royement indienen bij de Adviescommissie.
d. Leden gegevens
Gegevens die op het Ledendeel van de Tulipan website staan, dienen uitsluitend voor privé doeleinden.Misbruik van deze gegevens kan royement tot gevolg hebben.
e. Contributie
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september daaropvolgend. De contributie dient voor de aanvang van het clubjaar te worden voldaan, doch uiterlijk 1 oktober. Facturen zullen in september worden verzonden.


Eénmalig entreegeld:     €  50,-
Contributie per clubjaar: € 165,-  
Indien iemand tijdens het clubjaar lid wil worden, zal de contributie naar rato worden berekend.

4. Regels en Omgangsvormen

Hoewel gezelligheid hoog in het vaandel van de club staat, zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat er op serieuze wijze golf wordt gespeeld. Ieder lid dient zich dan ook te houden aan de geldende regels en omgangsvormen. Leden die zich niet aan deze regels houden kunnen hierop door hun medespelers worden aangesproken. Geschillen dienen direct na afloop van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden doorgegeven.

5. Adviescommissie

De Adviescommissie bestaat uit 3 leden met uit hun midden een voorzitter. Deze commissie zal minimaal twee maal per jaar met de leiding van Tulipan de gang van zaken evalueren en indien nodig aanpassingen aanbevelen. Leden van de Adviescommissie zijn tevens het aanspreekpunt voor suggesties van de overige leden. De samenstelling van de commissie kan jaarlijks worden herzien.

6. Lidmaatschapskaart

Ieder lid van Tulipan ontvangt een lidmaatschapskaart. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient deze kaart aan de leiding van Tulipan te worden overhandigd. Op vertoon van deze kaart kan met korting op veel banen aan de Costa del Sol worden gespeeld.

7. Golf Handicaps

De volgende handicap is van kracht bij door Club Tulipan georganiseerde wedstrijden:

De Tulipan Clubhandicap.
Bij uw eerste deelname aan een Tulipan wedstrijd zal de vertrekhandicap worden bepaald. De vertrekhandicap is uw laatst bekende Nederlandse of Spaanse Actieve handicap. De vertrekhandicap zal vanaf dat moment gelden als uw Tulipan Clubhandicap. Hierop zullen tussentijdse revisies plaats vinden na iedere gespeelde Tulipan wedstrijd, conform de normale federatie handicap aanpassingen. In afwijking van de federatie aanpassingen zullen handicaps bij stableford scores vanaf 40 punten met 1.0 per stableford punt naar beneden worden bijgesteld.
Op verzoek kunt u de Tulipan Clubhandicap ook tussentijds naar beneden laten bijstellen.

8. Gasten

Gasten van leden zijn, indien er plaats beschikbaar is, altijd welkom.
Gasten spelen maximaal 2 maal per clubjaar mee.

9. Wedstrijden/Competities
 

Er worden wekelijks op dinsdag wedstrijden gespeeld; behoudens enkele vakantie periodes in december en augustus of als de weersituatie het noodzakelijk maakt een wedstrijd te annuleren of te verplaatsen.
- Wedstrijden waarvan 5 Major wedstrijden voor de Tulipan Trophy competitie. - Zie verder het Competitie Reglement.

10. Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is een onderdeel van de wedstrijd en de deelnemers aan de wedstrijd worden geacht ook bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een kwartier na binnenkomst van de laatste deelnemer. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs. Als er een avondprogramma volgt na een wedstrijd, zal de prijsuitreiking tijdens het avondprogramma plaatsvinden. Ook hier wordt verwacht dat de prijswinnaars aanwezig zijn. Kan de prijswinnaar daar echter niet bij aanwezig zijn, zal de prijs beschikbaar blijven.

11. Aan- en afmelden wedstrijden

Het aan- en afmelden voor de golf wedstrijden dient te geschieden via het inschrijf gedeelte van de Tulipan website tot uiterlijk zondagavond 24.00 uur voor de volgende wedstrijd. In uitzonderlijke situaties kan telefonisch worden aan / afgemeld bij de wedstrijdleiding. Het niet tijdig afmelden of tijdig aanwezig zijn bij een wedstrijd, of geheel niet aanwezig zonder tijdige afmelding, kan leiden tot het alsnog voldoen van de voor die dag geldende greenfee.

12. Competitie Reglement

Alle specifieke wedstrijdonderwerpen en regels met betrekking tot de organisatie van de golf competities zijn opgenomen in het aanvullende Competitie Reglement , en zal op de website worden gepubliceerd.


 
< Prev   Next >